Öka säkerheten med digitala dörrlås i hela fastigheten

Allt fler fastighetsförvaltare installerar passersystem med taggar på entrédörrar. Fördelen med taggar, utöver smidigare administration, är ökad säkerhet. En tagg kan enkelt spärras medan portkoder och nycklar kan komma på vift. Digitala dörrlås kan numera även installeras på ”offlinedörrar” utan kabeldragning, till exempel dörrar till förråd och lägenheter. Kostnaden för installation blir därmed lägre.

 

Säkerhetsfrågor har kommit i fokus under senare år i samband med att otryggheten har ökat på olika håll i samhället. Bland boende i flerbostadshus kan det finnas oro för inbrott i förråd och garage liksom för inbrott i lägenheten. Det kan också finnas en oro för att obehöriga rör sig fastigheten i takt med att nycklar tappas bort och portkoder kommer på avvägar. 
 

Digitala dörrlås på alla dörrar kan öka säkerheten 

 

Säkerheten i en fastighet kan förbättras på flera sätt med passersystem och digitala dörrlås med taggar. Behörigheten för en tagg kan styras till att gälla vissa dörrar under vissa tider och taggen kan snabbt spärras om den kommer bort, antingen av användaren själv via en app på mobilen eller av systemets administratör. Att ersätta en tagg är enkelt och billigt, till skillnad från en borttappad nyckel som kan kräva installation av nya låscylindrar eller omprogrammering av lås. Med taggar för såväl entrédörrar, miljörum, garage, förråd och lägenhetsdörrar får man en hög säkerhet för samtliga dörrar i fastighetsbeståndet.

 


Digitala dörrlås går att installera på ”offlinedörrar”

 

Många fastighetsägare har installerat digitala låssystem med taggar på entrédörrar, men det inte är lika vanligt på miljörum och än mindre vanligt på lägenhetsdörrar. Ett skäl är kostnaden för ny kabeldragning samt för ellås/motorlås. Det finns dock digitala dörrlås med offlineläsare som inte kräver kabel. Digitala dörrlås med offlineläsare kan drivas med exempelvis batteri och kan installeras för en tredjedel till hälften av kostnaden. 
 

En förutsättning för att offlineläsare ska kunna installeras är att det finns en eller flera onlineläsare i systemet. Det är onlineläsarna som är kopplade till mjukvaran och det är därifrån som data lagras in i systemet.


Så fungerar digitala dörrlås med offlineläsare

 

RCO:s digitala låscylinder LockR Cylinder är utvecklad för dörrar där man inte vill eller kan dra kabel och är anpassad för att kunna monteras på alla dörrar med cylinderlås. Systemet fungerar genom att behörigheten för taggen uppdateras när användaren passerar en dörr med onlineläsare. Behörigheten överförs sedan via taggen till den digitala offlineläsaren i exempelvis soprummet eller lägenhetsdörren när användaren låser upp. Användaren behöver passera en onlineläsare en gång per månad för att taggen ska fungera. Med LockR Cylinder kan man ersätta alla fysiska lås och portkoder med lås- och passersystem med taggar. 
 

Val av lästeknik för digitala låssystem

 

En viktig fråga när man ska investera i digitala låssystem är vilken lästeknik som ska användas. Jämfört med en nyckel har en tagg fördelen att den kan spärras om den kommer bort, men precis som med nycklar finns det en risk att innehavaren kan kopiera taggen utan fastighetsförvaltarens vetskap. Den enda l ästeknik som idag anses vara kopieringsskyddad är Mifare Desfire. När man investerar i digitala låssystem är Mifare Desfire med andra ord det säkraste valet. 

Här hittar du en översikt över olika lästekniker: 

 

Uppdatera successivt till säkrare lästeknik

 

LockR Cylinder med lästekniken Mifare Desfire har låsklass 5, det vill säga högsta möjliga låsklass. LockR Cylinder med lästekniken Mifare Classic har låsklass 3, vilket normalt är kravet för att få full ersättning vid inbrott enligt försäkringsvillkor. Om du är fastighetsägare/fastighetsförvaltare och vill uppdatera lästekniken för LockR Cylinder från Mifare Classic till Mifare Desfire så behöver du endast uppdatera mjukvaran.
 

RCO har läsare som kan läsa av flera lästekniker, både den äldre lästekniken Prox, som fortfarande används i många entrédörrar, samt Mifare Classic och Mifare Desfire. Det gör det möjligt att successivt uppgradera till ny lästeknik på dörrarna i fastigheten.  

 

Kostnader för digitala dörrlås

 

När passersystem med taggar installeras på entrédörrar som tidigare haft portkod behövs kabelförlängning mellan enheterna/dörrarna. Den kostnaden tar man snabbt igen i och med att all administration kring kodbyten försvinner. Behörighet för taggar kan istället smidigt ändras i administrationssystemet. Installation av digitala dörrlås med offlineläsare på till exempel förrådsdörrar, dörrar till vindsutrymmen eller lägenhetsdörrar innebär bara en marginellt högre kostnad jämfört med låscylindrar med nyckel. Digitala dörrlås brukar därför löna sig snabbt genom minskad administration och arbetstid kring borttappade nycklar och låsbyten. Dessutom uppnår man på samma gång en hög säkerhet. Med den digitala låscylindern LockR Cylinder behöver batteri endast bytas omkring vart tredje år och kan göras från utsidan av dörren. Vid nybyggen kan det vara en fördel att installera onlineläsare även på lägenhetsdörrar. Med onlineläsare, och tillhörande ellås/motorlås, får man ett antal extra funktioner, till exempel möjlighet att fjärrstyra dörren. Alla händelser loggas i realtid och behörigheter uppdateras direkt. Dessutom behövs inga batteribyten.
 

Få kontroll utan övervakning

 

Via administrationssystemet kan man ta ut loggar för att se vilka taggar/personer som har passerat vissa dörrar vid vissa tider. Övervakning är som bekant olagligt och känslan av att man utsätts för övervakning kan eventuellt göra boende tveksamma till digitala låssystem. För att minska problematiken kring övervakning kan passersystemet anpassas så att administratören endast kan ta ut loggar för vilka taggar/personer som passerat mellan vissa klockslag. Vid inbrott eller annan misstänkt brottslighet kan polisen ta ut loggar med exakta tidpunkter för de som passerat. 


Ytterligare ett sätt att minska problematiken kring övervakning, och för att underlätta överensstämmelse med GDPR, är att en tagg kopplas till exempelvis lägenhetsnumret istället för till en person.
 

Framtidssäkra ditt lås- och passersystem

 

När man investerar i ett digitalt system, till exempel ett passersystem, låssystem eller bokningssystem, ska man se till att välja ett öppet system (med öppna API:er). Fördelen med ett öppet system är att det kan byggas ut och integreras med andra system, exempelvis system för larm, ventilation och tvättstugebokning. Ett öppet system håller även kostnaderna nere och förenklar administrationen, eftersom många funktioner kan administreras på ett och samma ställe.
 

 

Mer information

 

I praktiken: Så arbetar fastighetsbolaget Balder med att uppgradera passersystem och låssystem i fastighetsbeståndet
 

Funderar du på att eventuellt installera nya låssystem och passersystem eller uppgradera befintliga? Ta hjälp av vår guide när du gör en förstudie här.
 

Har du frågor och funderingar om RCO:s lås-, passer- och bokningssystem?
Läs mer på vår hemsida eller kontakta oss direkt.
 

Om RCO Gruppen

 

Gemensamt för bolagen i RCO Gruppen är att de utvecklar, tillverkar och säljer tjänster och produkter inom lås- och säkerhetssystem. I nära samarbete med sina kunder, partners och användare utvecklar de framtidens lösningar för den moderna, tillgängliga och digitala fastigheten. Bolagen som ingår i gruppen är RCO Security, Dinbox och Easy Access och ägs av Novax som ingår i familjeföretaget Axel Johnson AB.