Varför visas ett felmeddelande i RCO Access app?

Fr.o.m. 4:e oktober 2020 höjs säkerheten på Google Android-plattformen. App-servrar måste använda ett SSL-certifikat som är signerat av en s.k. certification authority (CA), eller certifikatutfärdare. För användare vars mobilapplikation inte är knuten till ett sådant certifikat visas ett felmeddelande i appen. För att appen ska börja fungera igen måste systemägaren skaffa ett sådant certifikat och ange det i IIS-inställningarna på servern. Kontakta systemägaren. Det kan vara hyresvärden, ansvarig hos kommunen eller annan person som ansvarar för dörrarna du försöker öppna eller styra.

Hvorfor vises det en feilmelding i RCO Access-appen?

Fra og med 4. oktober 2020 økes sikkerheten på Google Android-plattformen. App-servere må bruke et SSL-sertifikat som er signert av en såkalt certification authority (CA), eller sertifikatutsteder. Hvis en mobilapp ikke er knyttet til et slikt sertifikat, vil brukeren få opp en feilmelding i appen. For at appen skal begynne å fungere igjen, må systemeieren skaffe et slikt sertifikat og angi det i IIS-innstillingene på serveren. Ta kontakt med systemeieren. Det kan være utleieren, den ansvarlige hos kommunen eller en annen med ansvar for dørene du forsøker å åpne eller styre.

Miksi RCO Access -sovelluksessa näkyy virheilmoitus?

4. lokakuuta 2020 alkaen Google Android -alustan tietoturvaa on nostettu. Sovelluspalvelimien on käytettävä SSL-sertifikaattia, jonka on allekirjoittanut niin sanottu varmenneviranomainen (CA) tai sertifikaatin myöntäjä. Niillä käyttäjillä, joiden mobiilisovellusta ei ole liitetty tällaiseen sertifikaattiin, sovellus näyttää virheilmoituksen. Jotta sovellus saadaan taas toimimaan, on järjestelmän omistajan hankittava tällainen sertifikaatti ja määritettävä se palvelimen IIS-asetuksissa. Ota yhteyttä järjestelmän omistajaan. Tämä voi olla vuokranantaja, kunnan vastuuhenkilö tai muu henkilö, joka vastaa niistä ovista, jota yrität avata tai ohjata.

Why is RCO Access app showing an error message?

On October 4 2020, stricter security measures take effect on the Google Android platform. Application servers must use an SSL certificate that is signed by a certification authority (CA). Users whose mobile applications are not associated with such a certificate will see an error message in the app. In order for the app to start working again, the system owner must obtain such a certificate and specify it in the IIS settings on the server. Please contact your system owner. This could be the landlord, county official, security personnel or other person who is responsible for the doors you are trying to open or control.