Vårt miljöarbete

RCO arbetar mycket med att miljöanpassa verksamheten. Vi uppfyller miljölagstiftningens krav och har utöver detta vidtagit åtgärder för långtgående miljöanpassning. Källsortering och återvinning är självklara sysslor i vår vardag och vi ser naturligtvis till att miljöfarligt avfall tas om hand på rätt sätt. Vi har väl genomtänkta rutiner för att utreda och bedöma leverantörernas miljöpåverkan vilket är en början till miljöanpassade inköp. Vi har även genomfört energibesparande åtgärder och försöker ytterligare få ner vår energiförbrukning.

Some description
Miljöpolicy

RCO arbetar för att ett konsekvent miljöarbete bedrivs inom företaget, omfattande samtliga produkter, tjänster, produktionsutrustningar och transporter.

Följande offentliga principer ska styra RCO:s arbete:

- Miljöhänsyn beaktas i varje beslut och på alla nivåer i organisationen, samt vara en naturlig del i företagets hela verksamhet

- Styrelse verkar för att samtliga medarbetare stödjer, upprätthåller och utbildas, samt att vidare utvecklar miljömål

- Följa gällande miljölagstiftning samt andra regler och krav, allt i syfte för att förbättra arbetsmiljön och det fortlöpande miljöarbetet

- Produkter konstrueras, produceras och servas för att säkerställa minimal råvaruåtgång och ge möjlighet till fullständig återvinning

- Allt avfall källsorteras och överlämnas till kompetenta entreprenörer för återvinning, destruktion eller deponering

- Effektivisera interna och externa transporter

- Minimera energianvändningen

- Förhindra föroreningar

- Miljöanpassade inköp

- Ständiga förbättringar

Järfälla kommuns miljödiplom

Ett samarbete mellan RCO Security och Järfälla kommun har resulterat i att företaget uppfyller de krav som kommunen ställer för att erhålla Järfällas miljödiplom. RCO Security har tilldelats nivå guld på diplomet, vilket är den valör som ställer högst krav på miljöarbetet. Guldnivån motsvarar kraven i Svensk Miljöbas.

Miljödiplomet visar på höga ambitioner för ett långsiktigt och seriöst miljöarbete. Det viktiga är att miljöarbetet ständigt utvecklas. Miljödiplomeringen drivs av miljö- och hälsoskyddsnämnden i Järfälla kommun. Kriterierna utgår från ISO 14001/EMAS.

Klicka här för att se RCO:s miljödiplom.

Här kan du läsa mer om Järfälla kommuns miljödiplom.

Miljövarudeklaration för RCO:s produkter

En övergripande miljövarudeklaration för samtliga R-CARD 5000-produkter samt byggvarudeklarationer (BVD3) för RCO-producerade produkter finns för nedladdning nedan.

Miljövarudeklaration

Miljövarudeklaration R-CARD 5000 Miljövarudeklaration R-CARD 5000 04-02-2016

BVD3

Byggvarudeklaration Reader 500 Byggvarudeklaration Reader 500 01-12-2014
Byggvarudeklaration  Reader 53 Byggvarudeklaration Reader 53 01-12-2014
Byggvarudeklaration  Reader 59 Byggvarudeklaration Reader 59 01-12-2014
Byggvarudeklaration Reader 65 Byggvarudeklaration Reader 65 01-12-2014
Byggvarudeklaration  Cobber Byggvarudeklaration Cobber 01-12-2014
Byggvarudeklaration  Reader 50/60 Byggvarudeklaration Reader 50/60 01-12-2014
Byggvarudeklaration  Reader 66 Byggvarudeklaration Reader 66 01-12-2014
Byggvarudeklaration  Reader 52/62 Byggvarudeklaration Reader 52/62 01-12-2014
Byggvarudeklaration  DB50 Byggvarudeklaration DB50 01-12-2014
Byggvarudeklaration  IO50 Byggvarudeklaration IO50 01-12-2014
Byggvarudeklaration UC50 Byggvarudeklaration UC50 01-12-2014
Byggvarudeklaration DIO5084 Byggvarudeklaration DIO5084 01-12-2014